Image Gallery

THE NATIVITY OF THE LORD (CHRISTMAS) - 2023

THE NATIVITY OF THE LORD (CHRISTMAS)

Masses of the Solemnity of the Nativity of The Lord at St. Robert Bellarmine Church and St. Constance Church.

May the Divine Child bless us all!

Msze święte z Uroczystości Bożego Narodzenia w kościele św. Roberta Bellarmina i w kościele św. Konstancji.

Niech Boża Dziecina wszystkim nam Błogosławi!

CHRISTMAS IN SCHOOL - 2023

CHRISTMAS IN SCHOOL

Students from St. Robert Bellarmine and St. Constance schools presented a Nativity play for teachers, parents, and their schoolmates. We would like to thank them for their wonderful acting and for leading us into the atmosphere of Christmas. To all involved in the preparation of the students, we extend our heartfelt God's thanks.

Uczniowie ze szkół: św. Roberta Bellarmina i św. Konstancji przedstawili dla nauczycieli, rodziców i swoich szkolnych kolegów Jasełka. Dziękujemy za wspaniałą grę aktorską oraz za wprowadzenie nas w klimat Świąt Bożego Narodzenia. Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uczniów składamy serdeczne Bóg zapłać.

RORATY FOR CHILDREN - 2023

ADVENT

RORATY FOR CHILDREN

W czasie Adwentu dzieci uczestniczyły w Roratach – mszach świętych ku czci Matki Bożej. Dzieci spotykały Wysłannika Boga – Archanioła Gabriela, który opowiadał im o Misjach Specjalnych, jakie otrzymuje od Boga. Dziękujemy p. Alicji Starczewskiej, która wcieliła się w postać Archanioła. Wszystkim dzieciom życzymy, aby wypełniły obietnice dane Bogu, aby być Jego Wysłannikami w domu, szkole i wśród rówieśników.

During Advent, the children participated in the Roraty - Masses in honor of the Mother of God. The children met the Messenger of God - Archangel Gabriel, who told them about the Special Missions he receives from God. We would like to thank Ms. Alicia Starczewska, who played the role of the Archangel. We wish all children to fulfill their promises to God to be His Messengers at home, school and among their friends.

St. Nicolas 2023

SAINT NICOLAS VISIT

DECEMBER 3

Santa Claus visited our Parish. At St. Robert Bellarmine Church, he ate Pancakes with the children, brought gifts and took photos. At St. Constance Church, he told us an interesting story about his life, sang with the children, handed out gifts and took lots of photos with the Angels. We would like to thank St. Nicholas for his visit and invite Him back next year.

Świety Mikołaj odwiedził nasza Parafię. W kościele św. Roberta Bellarmina, zjadł z dziećmi Pancake’i, przyniósł prezenty i zrobił sobie zdjęcia. W kościele św. Konstancji opowiedział nam ciekawą historię o swoim życiu, pośpiewał z dziećmi, rozdał prezenty i wraz z Aniołkami zrobił dużo zdjęć. Dziękujemy ś. Mikołajowi za wizytę i zapraszamy za rok.

THE SOLEMNITY OF OUR LORD JESUS CHRIST, KING OF THE UNIVERSE - 2023

NOVEMBER 26

THE SOLEMNITY OF OUR LORD JESUS CHRIST, KING OF THE UNIVERSE

The Solemnity of Our Lord Jesus Christ, King of the Universe is the Titular Feast of the Missionary Sisters of Christ the King for Polish Immigrants serving in our parish.

On this occasion we would like to wish our Sisters that Christ the King may always reign in their lives and bless them abundantly, bestowing all the graces they need. Let us remember our Sisters: Katarzyna, Gertruda, Barbara, Danuta, Anna, Maximiliana, Anna i Karolina in prayer and ask for new and holy vocations to work among us.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata to Święto Tytularne Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej posługujących w naszej parafii.

Z tej okazji pragniemy złożyć naszym Siostrom serdeczne życzenia, by Chrystus Król zawsze królował w ich życiu i obficie Im błogosławił, obdarzając wszelkimi potrzebnymi łaskami. Pamiętajmy o naszych Siostrach: Katarzynie, Gertrudzie, Barbarze, Danucie, Annie, Maksymilianie, Annie i Karolinie w modlitwie i prośmy o nowe i święte powołania do pracy pośród nas.

THANKSGIVING MASS - NOVEMBER 23

THANKSGIVING MASS - NOVEMBER 23

Masses on Thanksgiving Day. May God be thanked for all the graces with which He gives us each day.

Msze św. z okazji Święta Dziękczynienia. Bogu niech będą dzięki za wszystkie łaski jakimi obdarza nas każdego dnia.

POLONIA CLUB – THANKSGIVING DINNER - NOV 19

POLONIA CLUB– THANKSGIVING DINNER

NOV 19

W Niedzielę, 19 listopada Klub Polonia zorganizował Obiad z okazji Święta Dziękczynienia. Wdzięczność Bogu za otrzymane od Niego dary złożyliśmy podczas mszy św., której przewodniczył ks. Franciszek Florczyk. Dziękujemy za przepyszny obiad i słodki stół z domowymi wypiekami. Naszą atmosferę radości umilił nam występ Zespołu Pieśni i Tańca Polonia.

On Sunday, November 19, the Polonia Club held a Thanksgiving Dinner. We expressed our gratitude to God for the gifts we received from Him during the Mass, celebrated by Father Franciszek Florczyk. We thanked Polonia Club for a delicious dinner and a sweet table of home-baked goods. Our atmosphere of joy was enhanced by the performance of the Polonia Song and Dance Ensemble.

CONFIRMATION ENROLMENT MASS POLISH RELIGIOUS PROGRAM - Nov 12

CONFIRMATION ENROLMENT MASS POLISH RELIGIOUS PROGRAM

NOV 12

Podczas comiesięcznej Mszy św. Rodzinnej kandydaci do Bierzmoania z Polskiego Programu Religijnego złożyli swoje przyrzeczenia gorliwego przygotowania się do Sakramentu. Ich szczere pragnienia przyjął o. Stanisława Czarnecki, jeziuta, proszą ich, aby bez lęku i z odwagą wyznawali swoją wiarę każdego dnia.

During the monthly Family Mass, Confirmation candidates from the Polish Religious Program made their pledges to zealously prepare for the Sacrament. Their sincere desires were received by Fr. Stanislaw Czarnecki, a Jesuit priest, asking them to profess their faith fearlessly and courageously every day.

FIRST COMMUNION ENROLMENT MASS at St. Robert Bellarmine Church - NOV 12

FIRST COMMUNION ENROLMENT MASS at St. Robert Bellarmine Church

NOV 12

During the monthly Family Mass, children preparing for the sacraments of First Confession and Holy Communion were introduced to the entire parish community.

Podczas comiesięcznej Mszy św. Rodzinnej zostały przedstawione całej wspólnocie parafialnej dzieci przygotowujące się do sakramentów: pierwszej spowiedzi św. i komunii św.

November 11 - VETERAN'S DAY AND POLISH INDEPENDENCE DAY

NOVEMBER 11

VETERAN'S DAY AND POLISH INDEPENDENCE DAY

In St. Robert Bellarmine Church on November 11 at 8:00am Mass we honor military veterans of the United States Armed Forces. Thank you to students for making commemorative and thanksgiving posters. In the Evening Mass at St. Constance Church we celebrate the thanksgiving mass for the 105 anniversary of Independence of Poland. The Celebrant of the mass was Fr. Mariusz Stefanski.

W kościele św. Roberta Bellarmina, 11 listopada podczas Mszy św. o godz. 8:00 oddaliśmy cześć weteranom Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Dziękujemy uczniom za wykonanie pamiątkowych i dziękczynnych plakatów. Podczas wieczornej mszy św w kościele św. Konstancji dziękowaliśmy za Ojczyznę w 105 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Celebransem mszy był ks. Mariusz Stefański.

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA / PREPARATION FOR CONFIRMATION 2023

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA

Kandydaci do sakramentu Bierzmowania przygotowują się, aby mężnie wyznawać swoją wiarę i postępować według jej zasad, uczestnicząc w różnego rodzaju wykładach i warsztatach. 28 października prawie 100 osób: uczniowie ze szkoły św. Roberta, św. Konstancji, Programów religijnych w języku angielskim i polskim oraz ich rodzice i katecheci, wzięło udział w akcji „NAKRAM MOJE GŁODUJĄCE DZIECI”. W Schaumburg pakowali żywność dla cierpiących głód i biedę.

4 listopada grupa 60 młodych ludzi brała udział w trzygodzinnym programie Hungry Table w kościele św. Zacharego. Rozpoczęliśmy modlitwą w czasie mszy św., następnie udaliśmy się na salę gimnastyczną na warsztaty przybliżające problem głodu na świecie. Każda osoba przywiozła ze sobą puszkę z jedzeniem, aby podzielić się z potrzebującymi. Niektórzy obiecali po spotkaniu pościć ,aż do następnego dnia w intencji głodujących. Wyjechaliśmy z większą świadomością i postanowieniem szanowania jedzenia oraz otwartości na potrzebujących.

PREPARATION FOR CONFIRMATION

Candidates for the sacrament of Confirmation are preparing to manfully profess their faith and follow its principles by participating in various lectures and workshops. On October 28, nearly 100 people: students from St. Robert's School, St. Constance School, Religious Programs in English and Polish, as well as their parents and catechists, took part in the " FEED MY STARVING CHILDREN" campaign. They packed food for those suffering from hunger and poverty in Schaumburg.

On November 4, a group of 60 young people participated in a three-hour HUNGRY TABLE program at St. Zachary Church. We began with prayer at Mass, then went to the gymnasium for a workshop introducing the problem of world hunger. Each person brought a can of food to share with those in need. Some promised after the meeting to fast until the next day for the intention of the hungry. We left with a greater awareness and resolve to respect food and be open to those in need.

ENROLLMENT MASS 2023

ENROLLMENT MASS

On Sunday, November 5 we celebrated the Enrollment Mass.

Congratulations to our candidates for Confirmation 2024 from: St. Robert Bellarmine School, 8th Grade St. Constance School and Faith Formation Program. We wish you the light of the Holy Spirit as you prepare to receive the sacrament.

W niedzielę, 5 listopada, na Mszy św. Rodzinnej nastąpiło uroczyste przedstawienie Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania 2024.

Gratulujemy naszym kandydatom ze Szkoły św. Roberta Bellarmina, Szkoły św. Konstancji i Programu Religijnego. Życzymy światła Ducha Świętego podczas przygotowań do przyjęcia sakramentu.

MSZA PAMIĘCI ZA ZMARŁYCH / MEMORIAL MASS FOR THE DECEASED - 2023

MSZA PAMIĘCI ZA ZMARŁYCH

2 listopada w kościele św. Roberta Bellarmina oraz 4 listopada w kościele św. Konstancji odprawiona została Msza św. za osoby zmarłe, z okresu od października 2022 do września 2023, których pogrzeby odbyły się w naszej Parafii. Eucharystia zgromadziła Rodziny, bliskich i przyjaciół, którzy przybyli, aby zapewnić o swojej modlitewnej pamięci i wyrazić wdzięczność za życie osób zmarłych. Eucharystii przewodniczył Ksiądz Proboszcz Robert Łojek, który słowami z prefacji zapewniał nas: „ życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy”. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

MEMORIAL MASS FOR THE DECEASED

On November 2 at St. Robert Bellarmine Church and November 4 at St. Constance Church, a Mass was celebrated for the deceased, from October 2022 to September 2023, whose funerals took place in our Parish. The Eucharist gathered Families, relatives and friends who came to assure their prayerful remembrance and express gratitude for the lives of the deceased. The Eucharist was celebrated by Father Robert Lojek our Pastor, who, with words from the preface, assured us: " the lives of your faithful, O Lord, change, but do not end”. May They rest in peace.

BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH / ALL SAINTS BALL 2023

BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

W wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych odbył się w naszej Parafii Bal Wszystkich Świętych, który przygotowała i poprowadziła s. Anna Strycharz MChR wraz z Wolontariuszami. Dzieci wraz z rodzicami przybyli przebrani za swoich ulubionych Świętych. Wspólnej zabawie i konkursom nie było końca. „Wicherki” przygotowały dla wszystkich przedstawienie „Świętym Być”. Wszyscy czuliśmy się jak w Niebie. DZIĘKUJEMY wszystkim SPONSOROM i WOLONTARIUSZOM!

ALL SAINTS BALL

On the Solemnity of All Saints Eve, the All Saints Ball was held in our Parish, prepared and hosted by Sr. Anna Strycharz MChR together with the Volunteers. Children and their parents came dressed as their favorite Saints. There was no end to the fun and contests together. "Wicherki" prepared a performance "To be a Saint" for everyone. We all felt like we were in Heaven. THANK YOU TO ALL SPONSORS and VOLUNTEERS!

PAŹDZIERNIK MIESIĄC RÓŻAŃCA / OCTOBER MONTH OF THE ROSARY

PAŹDZIERNIK MIESIĄC RÓŻAŃCA

“Odmawiajcie codziennie różaniec”, prosi nas Matka Boża. Odpowiadając na Jej wezwanie dorośli i dzieci gromadzili się codziennie na rozważaniu tajemnic różańca świętego. Dziękujemy grupom parafialnym, które prowadziły nabożeństwa oraz dzieciom i scholi Wicherki, które w każdy poniedziałek zanosiły swoje modlitwy do Maryi. Na różańcu gromadzili się także uczniowie ze Szkoły św. Konstancji i Religijnego Programu św. Roberta Bellarmina i św. Konstancji. Na Niedzielnej Eucharystii dzieciom przygotowującym się do przyjęcia Pierwszej Komunii św. Kapłani pobłogosławili nowe różańce. Odbyły się także warsztaty różańcowe, podczas których dzieci wykonały „Różaniec Przytulaniec”.

OCTOBER MONTH OF THE ROSARY

"Pray the rosary every day," Our Lady asks us. Responding to Her call, adults and children gathered daily to meditate on the mysteries of the Holy Rosary. We would like to thank the parish groups and leaders for leading the devotions, as well as the children and the “Wicherki” children choir, who carried their prayers to Our Lady every Monday. Students from St. Constance School and the Religious Program of St. Robert Bellarmine and St. Constance also gathered for the rosary. At the Sunday Eucharist, children preparing to receive their First Holy Communion received rosaries blessed by the priests. A rosary workshop was also held, during which the children made a "Hugging Rosary."

DZIEŃ PAPIESKI / ST. JOHN PAUL II DAY

DZIEŃ PAPIESKI

Wdzięczni Bogu za osobę św. Jana Pawła II i jego niezgłębioną naukę, z inicjatywy Klubu Polonia, uczciliśmy 45 rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Świętowanie rozpoczęliśmy 15 października, uroczystą Eucharystią, która zgromadziła parafian, gości oraz uczniów z Polskiej Szkoły im. Św. Maksymiliana M. Kolbe. Po południu odbył się koncert zespołu LIRA SINGERS ku czci Jana Pawła II pt. „ Nie Lękajcie Się”. Narrację poprowadziła Lucyna Migała - współzałożycielka, dyrektor artystyczny i dyrektor generalny zespołu Lira. Dyrygentem koncertu był Maestro Mina Zikri, a na fortepianie akompaniował Aleksandre Tsomaia. Był to czas pełen wzruszeń i medytacji nad życiem i nauczaniem św. Jana Pawła II. Dzieci młodzież wzięła udział w konkursie o świętym Papieżu, wręczenie nagród i prezentacja prac odbyła się 22 października w liturgiczne wspomnienie Papieża Polaka. Św. Janie Pawle II módl się za całą nasza parafię i za nasze rodziny.

ST. JOHN PAUL II DAY

Grateful to God for the person of St. John Paul II and his unfathomable teachings, on the initiative of the Polonia Club, we celebrated the 45th anniversary of the election of Cardinal Karol Wojtyla as Pope. We began the celebration on October 15, with a solemn Eucharist, which brought together parishioners, guests, and students from St. Maximilian M. Kolbe Polish School. In the afternoon, there was a concert by the band LIRA SINGERS in honor of John Paul II entitled " Do not be afraid." The narration was led by Lucyna Migala - co-founder, artistic director and general manager of the Lira ensemble. The conductor of the concert was Maestro Mina Zikri, and Aleksandre Tsomaia accompanied on the piano. It was a time full of emotion and meditation on the life and teaching of St. John Paul II. Children and teenagers took part in a contest about the Holy Pope, the presentation of works and winners took place on October 22, on the liturgical commemoration of the Polish Pope. St. John Paul II pray for our entire parish and for our families.

BINGO – October 14

BINGO – October 14

On Saturday, October 14, a large group of parishioners and guests gathered in the Kernaghan Hall at St. Robert Bellarmine Church for a BINGO, organized by the St. Robert Bellarmine Parents’ Association. Proceeds from the event go to support St. Robert Bellarmine Catholic School. Congratulations to the winners.

Thank you for your generous support of our children's education. God bless.

BINGO – 14 października

W sobotę 14 października, liczna grupa parafian i gości zgromadziła się w Sali Kernaghan przy Kościele św Roberta Bellarmina na grze BINGO, organizowanej przez Stowarzyszenie Rodziców św. Roberta Bellarmina. Dochód z tego wydarzenia przeznaczony jest na wsparcie Szkoły Katolickiej św. Roberta Bellarmina. Gratulujemy wszystkim wygranym.

Dziękujemy za wasze hojne wsparcie edukacji naszych dzieci. Szczęść Boże.

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE / FATIMA DEVOTION – October 13

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE – 13 października

W kolejną rocznicę objawienia się Pani Fatimskiej, przyszliśmy wypełnić Jej prośbę: „odmawiajcie codziennie różaniec”. Dziś Maryja nam przypomina, że jest Matką Boską Różańcową.

Maryja podczas ostatniego objawienia w październiku odbijała się w słońcu podczas gdy unosiła się, odbicie Jej światła cały czas padało na słońce. Po tym jak Najświętsza Maryja Panna znikła w bezmiarze nieboskłonu, wizjonerzy byli świadkami trzech następujących scen: pierwsza z nich symbolizowała tajemnice radosne różańca, następna tajemnice bolesne, a ostatnia tajemnice chwalebne (tylko Łucja widziała te trzy sceny; Franciszek i Hiacynta widzieli tylko pierwszą z nich).

FATIMA DEVOTION – October 13

On another anniversary of the apparition of Our Lady of Fatima, we have come to fulfill Her request: "pray the rosary every day." Today, Mary reminds us that she is Our Lady of the Rosary.

During the last apparition in October, Mary was reflected in the sun while she was hovering, the reflection of her light falling on the sun all the time. After the Blessed Virgin Mary disappeared into the immensity of the sky, the visionaries witnessed the following three scenes: the first symbolized the joyful mysteries of the rosary, the next the sorrowful mysteries, and the last the glorious mysteries (only Lucia saw these three scenes; Francisco and Jacinta saw only the first one).

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ZWIERZĄT / BLESSING OF ANIMALS

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ZWIERZĄT

4 października we wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, odbyło się Błogosławieństwo zwierząt i ich opiekunów. W modlitwie dziękowaliśmy Bogu za piękno stworzenia i wszystko co nas otacza.

BLESSING OF ANIMALS

On October 4, the day of memorial of St. Francis of Assisi, the Blessing of animals and their guardians took place. In prayer, we thanked God for the beauty of creation and everything that surrounds us.

ODPUST PARAFIALNY / PARISH FEAST DAY – September 24

ODPUST PARAFIALNY – 24 września

Bogu niech będą dzięki, przez ręce Maryi, za radosne świętowanie. Uroczystą Eucharystię sprawował Biskup Kevin Birmingham wraz z Księdzem Proboszczem Robertem Łojek i Diakonem Jim Schiltz. Wyjątkowym momentem w czasie liturgii było poświęcenie obrazu Maryi Rozwiązującej Węzły i wspólna modlitwa zgromadzonych parafian do swojej Patronki. Wiele dziecięcej radości wniosły swoim śpiewem „Wicherki”. Nasze świętowanie przedłużyło się na Pikniku, gdzie każdy mógł znaleźć coś dla siebie, a nade wszystko spędzić czas w rodzinie parafialnej. Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Odpustu składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

PARISH FEAST DAY – September 24

Thanks be to God, through the intersection of Mary, for the joyful celebration. The Eucharist was celebrated by Bishop Kevin Birmingham together with our Pastor Father Robert Lojek and Deacon Jim Schiltz. A unique moment during the liturgy was the blessing of the image of Mary Undoer of Knots and the common prayer of the gathered parishioners to their Patroness. Children's Choir “Wicherki” brought a lot of joy with their singing. Our celebration extended to the Picnic, where everyone could find something for themselves and, above all, spend time with the parish family. We extend our heartfelt "God bless you" to everyone involved in the preparation of the Parish Feast.

MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ MIGRANTA / NATIONAL MIGRATION WEEK, September 18-24

MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ MIGRANTA 18 – 24 września

Wspólnota Polonijna naszej parafii wraz z gośćmi z Polonijnego Duszpasterstwa Imigranci – Imigrantom, zgromadzili się w kościele św. Konstancji na mszy świętej w intencji wszystkich migrantów. W Niedzielę Siostry Misjonarki, które posługują polskim emigrantom uczestniczyły we Mszy świętej w Katedrze Najświętszego Imienia Jezus w Chicago. Migranci, którzy dom znaleźli w Archidiecezji Chicago, pod duchowym przewodnictwem Biskupa Boba Lombardo, powierzyli swoje życie w opatrznościowe ręce Boga.

NATIONAL MIGRATION WEEK, September 18-24

The Polish Community of our parish, together with guests from the Polish Immigrant-to-Immigrant Ministry, gathered in the church of St. Constance at the Mass for all migrants. On Sunday, Missionary Sisters who serve Polish emigrants participated in Mass at the Holy Name Cathedral in Chicago. Migrants who found home in the Archdiocese of Chicago, under the spiritual leadership of Bishop Bob Lombardo, entrusted their lives into the providential hands of God.

WSPOMNIENIE ŚW. OJCA PIO / MEMORIAL OF SAINT PADRE PIO – September 23rd

WSPOMNIENIE ŚW. OJCA PIO – 23 września

W dzień kiedy Kościół wspomina jednego z bardziej znanych świętych, o. Pio z Pietrelciny, jego czcicile zgromadzili się na Mszy świetej i nabożeństwie, aby wypraszać uzdrowienia dla duszy i ciała. Tego dnia po raz pierwszy do ukazania relikwi św. o. Pio, użyty został relikwiarz, ofiarowany przez członków Klubu Polonia. Bardzo dziękujemy za hojny dar, niech Święty z Piertalciny wyprasza dla dobrodziejów potrzebnych łask.

MEMORIAL OF SAINT PADRE PIO – September 23RD

On the day when the Church commemorates one of the most famous saints, Padre Pio of Pietrelcina, his worshipers gathered for Holy Mass and service to pray for healing for the soul and body. On this day, for the first time, a reliquary donated by members of the Polonia Club was used to show the relics of St. Padre Pio. Thank you very much for the generous gift, may the Saint of Piertalcina obtain the necessary graces for our benefactors.

NIEDZIELA KATECHETYCZNA / CATECHETICAL SUNDAY – September 17

NIEDZIELA KATECHETYCZNA – 17 września

Niedziela katechetyczna jest wspaniałą okazją do refleksji nad rolą, jaką każdy człowiek odgrywa na mocy chrztu w przekazywaniu wiary i bycie świadkiem Ewangelii. Temat tegorocznej Niedzieli katechetycznej brzmi: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście” - Mt 11, 28.

Módlmy się za wszystkich Katechetów i nauczycieli posługujących w naszej parafii. Polecamy szczególnie w tym roku Mary Dubiel, która od 50 lat jest katechetką, oraz Angela Locascio, będącą katechetą od 35 lat. Dziękujemy za ich posługę i świadectwo żywej wiary.

CATECHETICAL SUNDAY – September 17

Catechetical Sunday is a wonderful opportunity to reflect on the role that each person plays, by virtue of Baptism, in handing on the faith and being a witness to the Gospel. Catechetical Sunday theme is “Come to me all you who labor and are burdened” (Matthew 11:28).

Let us pray for all Catechists and Teachers from our Parish. We specially remember this year Mary Dubiel, who has been a catechist for 50 years, and Angela Locascio, who has been a catechist for 35 years. We thank them for their service and testimony of living faith.

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE / FATIMA DEVOTION – September 13

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE – 13 sierpnia

Matka Boża do Dzieci podczas objawień we wrześniu: „Odmawiajcie w dalszym ciągu różaniec, aby uprosić koniec wojny. (...) Bóg jest zadowolony z waszych umartwień,(...).”

W kolejną rocznicę objawienia się Matki Bożej w Fatimie, przyszliśmy wypełnić Jej prośbę: „odmawiajcie codziennie różaniec”. Niech Bóg wynagrodzi wszystkim obecnym, zsyłając potrzebne łaski.

FATIMA DEVOTION – September 13

Our Lady to the Children during the apparitions in September: " Continue the Rosary, my children. Say it every day that the war may end. (...) God is pleased with your sacrifices (...).”

On the next anniversary of the apparition of Our Lady in Fatima, we have come to fulfill Her request: "pray the rosary every day." May God reward all those present, sending His graces.

DZIĘKCZYNIENIA za Beatyfikację Rodziny Ulmów / THANKSGIVING for the Beatification of the Ulma Family

DZIĘKCZYNIENIA za Beatyfikację Rodziny Ulmów
W Niedzielę 10 września podczas koncelebrowanej Eucharystii podziękowaliśmy Bogu za Beatyfikację Czcigodnych Sług Bożych Józefa i Wiktorię Ulmów wraz z ich dziećmi.
Specjalnymi gości uczestniczącymi we mszy świętej byli krewni Błogosławionych z Markowej.

THANKSGIVING for the Beatification of the Ulma Family
On Sunday, September 10, during the concelebrated Eucharist, we thanked God for the Beatification of the Venerable Servants of God Józef and Wiktoria Ulma and their children.
The special guests attending the mass were relatives of the Blessed from Markowa.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO / START OF THE SCHOOL YEAR

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
POLSKI PROGRAM RELIGIJNY
POLSKA SZKOŁA IM. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBE
Dzieci i młodzież wraz z Rodzicami i Gronem Pedagogicznym 8 i 9 września, zgromadzili się w kościele św. Konstancji, aby uroczyście rozpocząć Nowy Rok Szkolny. Mszy św. przewodniczył ks Marek Jeziorański, który zachęcił uczniów do zdobywania wiedzy, poświęcił przybory szkolne i udzielił błogosławieństwa Bożego, aby wzrastali w mądrości Bożej.
Dziękujemy za obecność specjalnych gości, Prezesa Klubu Polonia, Pana Kazimierza Milewskiego i jego małżonki Pani Teresy Milewskiej, którzy przekazali Polskiej Szkole stypendia dla uczniów. Bóg zapłać za ich hojne wsparcie.
Wszystkim uczniom i całemu Gronu Pedagogicznemu życzymy wytrwałości i pilności w zdobywaniu wiedzy. Szczęść Boże.

START OF THE SCHOOL YEAR
POLISH RELIGIOUS PROGRAM
ST. MAKSYMILIAN KOLBE POLISH SCHOOL.

Children and young people together with their parents and teachers gathered on September 8 and 9 in the church of St. Constance to start the New School Year. The Celebrant of the Mass was Fr. Marek Jezioranski encouraged students to acquire knowledge, blessed school supplies and gave God's blessing so that they would grow in God's wisdom.

We would like to thank the special guests, the President of the Polonia Club, Kazimierz Milewski and his wife Teresa Milewski, who donated scholarships for students to the Polish School. God bless them for their generous support.

We wish all students and the entire teaching staff perseverance and diligence in acquiring knowledge. God bless.

Graduation and the end of the school year of St. Constance Catholic School.

GRADUATION AWARDS
Pastora's Awards: Nathaniel Ramirez & Krystian Rosol
Ann Marie McGeever Memorial Christian Athlete Award:
Nathaniel Ramirez, Krystian Rosol, Jocelyn Tran
Highest Honor Roll - 8 of 10 students
AWARDS WINNERS 1 TO 7 GRADE
"Tim Plichta" Award: Izabella Slowik, 2nd grade
Father Duda Scholarship - 7th grade students:
Julia Boblak, Sonya Mikita, Liliana Pawelko, John Pawlowski, and Alexander Sajdak - Franko.
Congratulations!
God bless you for the Summer Vacation!

« of 2 »